Полезно

*Министерства и ведомства*

Министерство на финансите

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Министерството на труда и социалната политика

Национална агенция за приходите 

Национална здравно осигурителна каса 

Национален осигурителен институт

Национален статистически институт 

Българска стопанска камара

Българска Търговско Промишлена Палата

 

*Регистри, агенции, комисии*

Агенция по вписванията

 Агенция по обществени поръчки

Агенция за чуждестранни инвестиции

Агенцията по заетостта 

Главна инспекция по труда

Българска Фондова Борса - София

Комисия за защита на конкуренцията 

Комисия за защита на потребителите 

Национална агенция за професионално образование и обучение 

Патентно ведомство 

Сметна палата 

 

*Услуги, справки и калкулатори*

 Електронни услуги на НАП 

Справка за здравно осигуряване 

Справка за социално осигуряване 

Проверка на ДДС номер на ЕС 

Проверка за валидност на ЕИК/БУЛСТАТ, ЕГН, IBAN 

Проверка за съобщения по чл. 32 от ДОПК - Издирват ли ви от НАП 

Счетоводни Калкулатори