Счетоводни услуги:

 • Съставяне на сметкоплан и определяне на оптималното ниво на аналитичности по счетоводни сметки.
 • Изработване на счетоводна политика. 
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите.
 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи. 
 • Съставяне на Междинни и Годишни Финансови Отчети.
 • Анализ на Фирмената дейност.
 • Отчитане на получени средства при изпълнение на Договори за Безвъзмездна Финансова Помощ

 

Финансови услуги:

Посредничество и представителство пред Банки и други финансови институции.

 

Данъчни услуги:

 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на Справки-декларации по ЗДДС по електронен път.
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на Справки-декларации по ИНТРАСТАТ по електронен път.
 • Изготвяне патентни декларации и изчисляване на дължим патентен данък. 
 • Съдействие при изготвяне на декларации за местни данъци и такси: данък върху недвижимите имоти на фирмата, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства. 
 • Изготвяне на платежни нареждания за заплащане на местни данъци и такси. 
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета.
 • Текущи консултации относно измененията в данъчното законодателство.

Услуги свързани с персонала - заплати и осигуровки:

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори.
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски. 
 • Изготвяне на платежни документи за разплащания към бюджета. 
 • Представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър на НОИ. 
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки.
 • Консултации във връзка с формата на наемане и освобождаване на персонала. 
 • Текущи консултации относно измененията в трудово-правната и осигурителната нормативна база. 

 

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Анализ и оценка на финансовото състояние на предприятието във връзка с кандидатстване за безвъзмездно финансиране от Европейските структурни и кохезионни фондове.

Изготвяне на проектни предложения за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по Оперативните Програми на ЕС 2014 – 2020 г.

Управление на проекти и отчитане им във връзка с Договори за Безвъзмездно Финансиране по ОП

 

ПРАВНИ УСЛУГИ

Моля запознайте се с извършваните от нас правни услуги на специализирания ни сайт http://advokati-bg.info